Řád jídelny

Školní jídelna je součást základní školy.
IZO ŠJ: 102 473 676
Kapacita: 250 jídel.

Provozní řád školní jídelny je součást povinné školní dokumentace a je v souladu se zněním Vyhlášky 108/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a některých školních zařízení.

 1. Za provoz, hygienu, dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně zdraví zaměstnanců školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny. Zajišťuje plnění ustanovení § 14, § 15, a § 16 platného znění zmíněné vyhlášky ve vztahu ke školní jídelně.
 2. Přístupnost školní jídelny
  Školní jídelna je otevřena od 11,30 hodin do ukončení stravování posledního strávníka. Výdej stravy končí ve 14,00 hodin (stravou pro potřeby této směrnice se rozumí polévka, hlavní jídlo a nápoj). Vstup do školní jídelny je žákům povolen po přezutí nebo s návleky dle pokynů dozorem pověřeného pracovníka (viz rozvrh dozorů).
 3. Kontrola správnosti kvantity oběda
  Na výdejním stole bude denně navážená jedna porce jídla dle příslušných platných norem. Přídavky jídel nejsou povinné a lze je akceptovat (dle kvantity uvařeného oběda) většinou na závěr výdeje.
 4. Hygiena žáků před stravováním
  Pro mytí rukou jsou k dispozici umyvadla:
  1. pro I. stupeň ve třídách a školní družině
  2. pro II. stupeň v umývárně přízemí budovy
 5. Stravné
  Stravné se platí do 25. v měsíci na měsíc následující bezhotovostně bankovním převodem.
 6. Zákaz vnášení žvýkaček do jídelny
  Zakazuji žákům vnášení žvýkaček do jídelny.
 7. Při rozbití skleničky nebo talíře žák upozorní kuchařky. Ty zajistí příslušný úklid. Žáci nesahají na střepy.
 8. Pravidla slušného, klidného chování platí pro všechny strávníky. Šatna školní jídelny slouží pouze žákům, kteří se ve školní jídelně stravují.
 9. Porušení tohoto Provozního řádu školní jídelny bude klasifikováno jako porušení školního řádu školy.

V Praze, dne 1. 04. 2007

Schwarz Jiří
ředitel školy